OBSAH:


 

  
Usnesení výroční členské schůze KK Brno
- Královo Pole konané dne 27.01.2018 

   Členská schůze schvaluje:
o
  
-             Zprávu o činnosti KK za rok 2017
   
-         Zprávu o výcviku KK za rok 2017
   
-         Zprávu o hospodaření s finančními prostředky KK za rok 2017
    -       Zprávu hospodáře KK za rok 2017
   
-         Zprávu revizní komise za rok 2017
    -       Volbu předsedkyně KK - ing. Evu Bajgarovou na období 2018 - 2022
    -       Zvolené členy výboru KK na období 2018 - 2022
    -       Schválení návrhu o přeregistraci KK na samostatně zapsaný spolek
    -       Pověření předsedkyně ing. Evy Bajgarové k zajištění přeregistrace KK
    -       Schválení stanov KK Brno - Královo Pole
   
-         Plán činnosti KK na rok 2018
   
-         Organizaci výcviku KK na rok 2018
   
-         Navrženy a schváleny členské příspěvky na rok 2018 a 2019 ve výši 1.000,- Kč/rok
             bez ohledu na počet psů a věk člena KK

   
-         Spolupráci s JmKCHK - zajištění akcí a finanční vyrovnání (max. do výše 5.000,- Kč)
   
-         Placení vratné zálohy na brigády při vstupu do KK (trvá)

   Členská schůze ukládá:  

              Členům KK 

    -
       
Aktivně se podílet na činnosti KK, účastnit se akcí pořádaných KK
   
-        Zaplatit členské příspěvky na rok 2018 nejpozději do 15. 02. 2018
   
-        Dodržovat nařízení KK – při výcviku se řídit pokyny instruktora
   
-        Předložit ke kontrole očkovací průkaz a průkaz o vyšetření trusu do 31.05.2018
    -      Nahlásit účast na zkouškách a závodech hlavní výcvikářce E. Bajgarové

               
Instruktorům KK
    -      Vedení výcvikového kurzu pro stávající členy i pro nové zájemce o výcvik
    -      Vedení výcvikového kurzu - školičky pro nové zájemce o výcvik psů. Tito nebudou
            členy KK
    -      Seznamovat členy KK s metodickými změnami ve zkušebních řádech

    -      Hlásit do kalendáře akcí na webových stránkách veškeré výcvikové aktivity

            Výboru KK
o
  
-          Aktivně se podílet na řízení KK
    -       Podat žádost o přeregistraci KK na samostatně zapsaný spolek
    -       Vypracovat smlouvu o pronájmu areálu KK pro kurzy výcviku poslušnosti
    -       Připravit 17. ročník Královopolského závodu v červnu 2018
   
-         Připravit  a uspořádat členskou schůzi v lednu 2019
    -       Zajišťovat informovanost členů KK pomocí webových stránek klubu

            Nové předsedkyni KK ing. Evě Bajgarové byly předány M. Nalezenou doklady KK:

    -       Pozemky Královo Pole
    -       Převod KK - protokol o předání a převzetí majetku
    -       Evidenční karta MSKS
    -       Razítko
 
   
        Usnesení  bylo schváleno všemi 21 přítomnými členy KK

    V Brně 27.01.2018

    Připravila:          Marcela Nalezená        Zapsala:  Iveta Hladká, členka návrhové komise


 
Členství v KK Brno - Královo Pole pro rok 2018 neobnovili:

Bude doplněno po uzávěrce plateb pro rok 2018 (po 15. únoru 2018)
 


  
Usnesení členské schůze KK Brno - Královo Pole
konané dne 04.02.2017

 

   Členská schůze schvaluje:
o
  
-             Zprávu o činnosti KK za rok 2016
   
-         Zprávu o výcviku KK za rok 2016
   
-         Zprávu o hospodaření s finančními prostředky KK za rok 2016
    -       Zprávu hospodáře KK za rok 2016
   
-         Zprávu revizní komise za rok 2016
   
-         Plán činnosti KK na rok 2017
   
-         Organizaci výcviku KK na rok 2017
    -       Pronájem KK pro výcvikové kurzy psů
   
-         Navrženy a schváleny členské příspěvky na roky 2017 a 2018 ve výši 1.000,- Kč / rok
            na člena bez ohledu na počet psů a věk člena KK
   
-         Spolupráci s JmKCHK - zajištění akcí a finanční vyrovnání (max. do výše 5.000,- Kč)
   
-         Placení vratné zálohy na brigády při vstupu do KK (trvá)

   Členská schůze ukládá:  

             Členům KK  - (počet členů KK k 31.01.2017 - 34 členů)

    -
       
Aktivně se podílet na činnosti KK, účastnit se akcí pořádaných KK
   
-        Zaplatit členské příspěvky na rok 2017 nejpozději do 20. 02. 2017
   
-        Dodržovat nařízení KK – povinnost opatřit psa náhubkem v areálu kynologického cvičiště,
            kromě výcviku s instruktorem
   
-        Předložit ke kontrole očkovací průkaz a průkaz o vyšetření trusu
    -      Nahlásit účast na zkouškách a závodech hlavní výcvikářce KK E. Bajgarové

               
Instruktorům KK

    -      Vedení výcvikového kurzu pro stávající členy i pro nové zájemce o výcvik psů - včetně
            "bojových" plemen.
    -      Vedení výcvikového kurzu - "školičky" pro nové zájemce o výcvik psů. Členové tohoto
            kurzu nebudou po dobu jeho trvání členy našeho KK
    -      Seznamovat členy KK s metodickými změnami ve zkušebních řádech


            Výboru KK
o
  
-          Aktivně se podílet na řízení KK
    -       Pokladní KK S. Musilové - zajistit změnu výhodnější banky pro KK - do června 2017
    -       Byla podána žádost o přeregistraci KK dle nového občanského zákoníku - sledovat
            její vyřízení
    -       Vypracovat smlouvu o pronájem KK pro kurzy výcviku poslušnosti
    -       Připravit 16. ročník Královopolského závodu v červnu 2017
    -       Připravit a uspořádat členskou schůzi KK v lednu 2018
    -       Zajišťovat informovanost členů KK pomocí webových stránek klubu
 
   
Usnesení  bylo schváleno všemi 17 přítomnými členy KK

    V Brně 04. 02. 2017

    Připravila:          Marcela Nalezená        Zapsala:  Iveta Hladká, členka návrhové komise


 
Členství v KK Brno - Královo Pole pro rok 2017 neobnovili:

Dana Krejčová, Zbyněk Krejčí, Martina Valová, Eva Štercová, Yvonna Mánková