OBSAH:


.
Nové číslo účtu našeho Kynologického klubu:
o

9920173001/5500
 


.
Provozní řád cvičiště Kynologického klubu ZDE
o

 

.
Kalendář akcí KK na rok 2018             ZDE
o

 

ano
ORGANIZACE VÝCVIKU A CENÍK KURZOVNÉHO

.
O přijetí za člena KK Brno - Královo Pole bude rozhodovat
výbor KK na základě podané písemné přihlášky. Podání
přihlášky je možné po uplynutí čekací doby v délce jedno-
ho roku, během které je nutno absolvovat kurz pro začá-
tečníky v rozsahu 10 hodin (1.500,- Kč/pes) v KK Králo-
vo Pole a kurz pro pokročilé, taktéž v rozsahu 10 hodin
(1.500,- Kč/pes) v KK Královo Pole. Nutno také odpraco-
vat 12 brigádnických hodin. Výjimku z tohoto ustanovení
může povolit výbor KK.
ano
U nezletilých do 18 let je pro členství v KK požadován
 písemný souhlas zákonného zástupce. Tento je nedílnou
 součástí přihlášky.
ano
Členské příspěvky činí 1.000,- Kč/rok bez ohledu na věk
člena a počet psů.
ANO
ORGANIZACE VÝCVIKU.
ano
Pro členy našeho KK bude zpřístupněn cvičák každou so-
botu od 09:00 do cca 10:30 hodin. Bude probíhat individu-
ální trening zdarma s možností konzultace s instruktorem
(přístup pro členy našeho KK volný - bez přihlašování)...    
Kurzy poslušnosti budou probíhat každou středu od 17:00
hodin dle rozpisu (instruktorka Anička Musilová).
Zájemci o výcvik, hlaste se prosím hlavní výcvikářce KK
Evě Bajgarové na mobil: 739 060 089 nebo mailem:
e.bajgarova@volny.cz
ano
Kurzovné se platí vždy dopředu (minimálně po pěti
hodinách) v hotovosti nebo na účet KK.
Členové KK budou platit 500,- Kč/5 hodin, jednotlivě
zakoupená hodina bude za 120,- Kč.
Nečlenové KK zaplatí 750,- Kč/5 hodin + jedna testo-
vací hodina před první sérií kurzu za 150,- Kč. Jednot-
livě zakoupená hodina bude za 170,- Kč.
ano
Výše plateb za jednotlivé kurzy byla odhlasována
a schválena členy KK na Členské schůzi KK kona-
né dne 04. 02. 2017.
anoano
Přihlašování na jednotlivé lekce poslušnosti
  Přihlašování na adresu:
ales@nalezen.eu  trvá.
 
Absenci je třeba omlouvat nejpozději 24 hodiny pře-
dem na výše uvedenou adresu. Na pozdější omluvy
 nebude brán zřetel, hodina je brána jako neomluve-
ná a kurzovné z takovéto hodiny propadá.
ano
Majitel háravé feny se může po dohodě s instrukto-
rem zúčastnit treningu, v případě, že jsou ve skupi-
ně psi, kteří jsou již schopni pracovat v přítomnos-
ti "háravky".
ano
Na trening choďte prosím jen se zdravými pejsky.
V případě, že u vašeho pejska - např. den po trenin-
gu vypuknula závažná nemoc (psincový kašel, in-
fekční rýma či něco podobného), neprodleně po-
dejte prosím zprávu na vedení KK (výše uvedené
mailové adresy). Děkujeme...
ano
Dále upozorňujeme na nutnost dodržování Provoz-
ního řádu KK - připomínáme hlavní ustanovení:
ano
Nenechávejte v areálu a v jeho bezprostřední blíz-
kosti svoje pejsky občůrávat zdi, rohy a kola aut.
ano
Necvičící psi musí být na vodítku. Volně s náhub-
kem. Nesmí rušit ostatní cvičící...
ano
Neničte výcvikovou plochu, neznečišťujte vyba-
vení klubovny. Výkaly po svých psech uklízejte!

o

o

Orientační mapka s přístupovou cestou k areálu KK Brno - Královo Pole k nahlédnutí  ZDE